ĐỘNG TỪ LI HỢP TRONG TIẾNG TRUNG:

Hôm nay các bạn cùng trung tâm tiếng Trung Gia Hân tìm hiểu về động...

Xem thêm

BÀI SỐ 3 BỘ GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ: 明天见 /Míngtiān jiàn/ NGÀY MAI GẶP

Từ vựng: 1.学/xué/ học 2.英语/ Yīngyǔ / tiếng Anh 3.阿拉伯 /Ālābó/ Ả Rập 4.阿拉伯语/ Ālābó...

Xem thêm

SO SÁNH 对(duì) VÀ 对于(duìyú) TRONG TIẾNG TRUNG.

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài học so sánh 对(duì)/...

Xem thêm

CÁCH DÙNG TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI 了/le

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài học cách dùng trợ...

Xem thêm

12 CÁCH ĐẶT CÂU HỎI TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài 12 cách đặt câu...

Xem thêm

CÁCH DÙNG 刚才(gāngcái) / 刚(gāng)/刚刚(gānggāng) TRONG TIẾNG TRUNG

Hôm nay các bạn hãy cùng Ngoại Ngữ Gia Hân tìm hiểu bài phân biệt 刚才(gāngcái) /...

Xem thêm