Đáp án đề thi HSK 4 – H41001

Các bạn có thể tham khảo Đáp án đề thi HSK 4 – H41001

一、听 力

 第一部分

1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.√
6.× 7.× 8.√ 9.× 10.×

第二部分

11.A 12.D 13.C 14.B 15.B
16.A 17.B 18.D 19.B 20.D
21.A 22.C 23.B 24.B 25.A

第三部分

26.C 27.B 28.B 29.A 30.B
31.D 32.B 33.D 34.D 35.A
36.D 37.C 38.B 39.D 40.D
41.B 42.A 43.A 44.C 45.D

二、阅 读

 第一部分

46.E            47.C            48.A            49.F            50.B

51.D            52.E            53.B            54.A            55.F

第二部分

56.BCA        57.ACB        58. CBA        59.CAB        60.CBA

61.CAB        62.ACB        63. BAC        64.BCA        65.ACB

第三部分

66.A            67.C            68.A            69.D            70.C

71.B            72.C            73.A            74.D            75.C

76.C            77.D            78.C            79.D            80.C

81.A            82.C            83.C            84.C            85.A

三、书 写

 第一部分

86.她很羡慕会弹钢琴的人。/  会弹钢琴的人很羡慕她。

87.亚洲经济的增长速度正在逐渐提高。

88.这椅子是专为老年人提供的。

89.他的中文说得很流利。

90.报名人数已经超过了 900。

91.请按从小到大的顺序排列这些数字。/ 这些数字请按从小到大的顺序 排列。

92.那本小说的作者很有名

93.一个合格的警察最需要的是责任感。

94.代表们决定结束会议。

95.我对这个城市很熟悉。/  对这个城市我很熟悉。

第二部分

(参考答案)

96.她每天都坚持写日记。

97.你尝一尝?味道很好。

98.鸡蛋被打破了。

99.走在海边,感觉很凉快。

100.这个小女孩儿很活泼。

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận