Đáp án Đề thi đọc – TOCFL bang A

Các bạn có thể tham khảo Đáp án Đề thi đọc – TOCFL bang A

第一部分 單句理解
1 B         2 B         3 A          4 C         5 C
6 B          7 A         8 C          9 A             10 A
11 C          12 A         13 C       14 B              15 A
16 B           17 B           18 C         19 C              20 B
第二部分 看圖釋義
21 C          22 A          23 A             24 B            25 C
26 C          27 A             28 B             29 C           30 C
31 B           32 B            33 C             34 B             35 B
第三部分 選詞填空
36 C           37 B           38 A             39 A              40 B
41 B           42 A         43 A               44 C                 45 A
第四部分 完成段落
46 B              47 E          48 A          49 C             50 F

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận