Đáp án Đề thi đọc – TOCFL bang C

Các bạn có thể tham khảo Đáp án Đề thi đọc – TOCFL bang C

第一部分 選詞填空
1 B           2 D          3 A           4 B           5 C
6 D            7 D            8 A           9 B           10 D
11 C          12 B            13 A          14 D           15 D
第二部分 閱讀理解
16 C           17 A            18 B              19 C             20 D
21 A           22 C            23 D               24 A             25 B
26 C           27 A            28 D               29 C             30 B
31 C             32 A             33 B              34 C            35 B
36 C             37 B               38 A               39 C             40 B
41 A             42 B              43 B               44 C                45 D
46 C             47 C               48 B              49 A               50 A

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?

Gọi điện ngay để tham gia học cùng Ngoại Ngữ Gia Hân!
Hotline: 0984.413.615
Địa chỉ: Số 10a, ngõ 196/8/2 Cầu Giấy, Hà Nội
Website: tiengtrungvuive.edu.vn
Fanpage: Trung tâm Ngoại Ngữ Gia Hân

Bài viết liên quan

Bình luận