Đáp án đề thi HSK 6 – H61001

Các bạn có thể tham khảo Đáp án đề thi HSK 6 – H61001 一、听 力  第一部分 1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.D 7.B 8.A 9.A 10.D 11.D 12.A 13.B 14.A 15.C 第二部分 16.B 17.C 18.D 19.C 20.B 21.D 22.C 23.D 24.A 25.D 26.A 27.B 28.A 29.A 30.A 31.B 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.A … Đọc tiếp Đáp án đề thi HSK 6 – H61001