Đáp án đề thi HSK 1 – H10901

Các bạn có thể tham khảo đáp án đề thi HSK 1 – H10901  第一部分 1.√       2.×      3.×      4.×      5.√ 第二部分 6.A              7.A              8.C              9.A            10.C 第三部分 11.D            12.B            13.A            14.E            15.F 第四部分 16.B            17.B            18.C            19.C            20.B 二、阅 读  第一部分 21.√     22.√     23.×      24.×     25.√ 第二部分 26.D            27.F            28.C            29.A            30.B 第三部分 31.C            32.D            33.A            … Đọc tiếp Đáp án đề thi HSK 1 – H10901