Đáp án Đề thi nghe – TOCFL bang C

Các bạn có thể tham khảo Đáp án Đề thi nghe – TOCFL bang C 第一部分 對話 1 C         2 D            3 A            4 A            5 B 6 B          7 D     … Đọc tiếp Đáp án Đề thi nghe – TOCFL bang C