Đáp án đề thi nghe – TOCFL bang B

第一部分 1 C       2 D      3 B      4 A       5 C 6 B       7 A      8 B      9 B       10 C 11 D      12 A      13 C      14 D … Đọc tiếp Đáp án đề thi nghe – TOCFL bang B