Đáp án đề thi nghe – TOCFL bảng A

Các bạn có thể tham khảo đáp án Đề thi nghe – TOCFL bảng A 第一部分 看圖回答 1 B        2 A            3 B          4 B            5 A 6 A           7 C     … Đọc tiếp Đáp án đề thi nghe – TOCFL bảng A