Đáp án Đề thi đọc – TOCFL bang B

Các bạn có thể tham khảo Đáp án Đề thi đọc – TOCFL bang B 第一部分 選詞填空 1 C           2 C         3 A          4 B            5 D 6 A          7 B       … Đọc tiếp Đáp án Đề thi đọc – TOCFL bang B